MATÈRIESÀmbit lingüístic (Català - Castellà - Anglès)

- Comprendre i interpretar la informació d'un text oral i/o escrit, en relació a la informació que conté.
- Expressar-se correctament de forma oral, i ser capaç de llegir un text funcional en veu alta de 
manera comprensiva, expressiva i amb fluïdesa, entonació i pronunciació adequades.
- Expressar-se correctament de forma escrita, i ser capaç de produir un text adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb ordre i claredat, i aplicant suficientment els coneixements lingüístics, per que fa al lèxic, l'ortografia i les estructures morfosintàctiques que hagin assolit.
- Produir un text escrit seguint les pautes de presentació establertes.

Àmbit matemàtic

- Planificar i resoldre problemes senzills
- Emprar amb precisió i bon criteri instruments i unitats de mesura (també per a l’àmbit social i 
científic)      
- Interpretar gràfiques senzilles (també per a l’àmbit social i científic)

Àmbit social i científic
           
- Situar i relacionar, en l' espai i en el temps, fets i fenòmens socials i naturals que contribueixin a la comprensió de la realitat present.
- Comprendre la relació existent entre la salut, tant individual com col·lectiva, i determinades conductes, activitats i hàbits.
- Reconèixer i interpretar els principals codis d'utilització comuna a la vida quotidiana.
- Orientar-se en l'espai i el temps utilitzant indicacions orals, textuals i gràfiques.
- Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i de transformació social s i naturals.
- Ser capaç de buscar informació sobre un tema determinat a partir de fonts diverses.

La formàció Pràctica en el  Projecte de l’ Aula Oberta

Les activitats han de dirigir-se a l'adquisició per part dels alumnes d'un seguit d'habilitats i d'actituds que facilitin en el futur una millor inserció en el món del treball:

- Puntualitat en l’assistència a l'activitat.
- Motivació per fer la feina ben feta.
- Capacitat d'aprendre nous processos i formes de treball, per utilitzar noves eines i instruments...
- Adquisició de l’hàbit de treballar en equip.
- Manteniment d'una actitud adequada i de respecte envers els companys, les persones que dirigeixin l'activitat i altres persones que puguin relacionar-se.
- Capacitat de seguir les pautes marcades dins d' un pla de treball establert per realitzar correctament les tasques encomanades.
- Capacitat de tenir una certa autonomia personal dins d'un pla de treball establert i de buscar solucions adequades.
- Il·lusió per un projecte personal i col·lectiu.


Cap comentari:

Publica un comentari